Loading

Breslov Shul


Donate Now

29 Teams


61 Donors


בית הכנסת הגדול במאה שערים הנקרא 'די שול'

אשר נישאת על שמו של רבינו הקדוש הננמ"ח זי"ע

אשר מקורבים רבים באו לחסות תחת צילו של רבינו בבית קדוש זה

בית הכנסת ותיק וקדוש זה

על כל אגפיה ונדבכיה

פועלת ברוחו הטהורה של רבינו הקדוש זי"ע ותלמידיו עד דורנו זה

וממנו יתד וממנו פינה לכלל חסידות ברסלב בימינו.

עם התרבות המקורבים והגידול הטבעי

הצורך הלך וגדל להרחבת גבולות הקדושה

והוספת ספסלי בית המדרש

שישמשו את המתפללים הרבים מדי יום ביומו

ובפרט בשבתות וימים טובים.

כעת זכינו שעסקנים מסורים מקרב אנ"ש

נטלו על עצמם את העול הכבד

ומסרו נפשם מנגד להרחיב ולבנות עוד 3 אגפים

להרחבת בית המדרש והעזרת נשים

לאחר שקפצו למים העמוקים הם פנו לציבור המתפללים

להיות שותפים למשא הכבד מנשוא.

הם זקוקים לעזרתנו!

הקמפיין הינו לשלושה ימים בלבד,

מיום ראשון עד יום שלישי השבוע, ט' - י"א אדר א'

כדי שנוכל לבוא לעזרת ה' בגיבורים!

ההתרמה המיוחדת,

מתקיימת למען הרחבת גבולי הקדושה ע"ש הצדיק בעיה"ק ירושלים

במטרה לגייס 6 מליון (6,000,000) ש"ח,

כדי שיוכלו לבסס את הרחבת ביהמ"ד

ולהצילה מסכנה ח"ו וד"ל.

קמפיין אדיר זה נמצא בשאלה קיומית:

האם נגייס את הסכום והגבאים ימשיכו את הבניה

או שמא... רח"ל?

רק בעזרתך

נוכל להגיע ליעד עד השעה 12:00 בלילה של יום שלישי י"א אדר

בשעה גורלית זו, אבקשך מקרב לב,

אל תפרוש מן הציבור.

אנחנו זקוקים לעזרתך,

היום יותר מפעם אחרת.

תרום עכשיו

ותזכה להיות שותף בעולמות של תורה לנצח.


All donations on ABCHARITY.ORG are tax deductible
The tax id for this campaign is 510541244


Create My Team Share

Campaign by שמואל גודלבסקי

user avatar
Contact Organizer
Donate
Zchusim
Teams
About

Share this campaign

Contact Organizer

Create My Team

Checkout

Loading
Loading